Categoriearchief: Veilige schoolomgeving

Paaltje alras omver

OVW wil actief werken aan een veiligere schoolomgeving en heeft daarom alle gesneuvelde Octopuspaaltjes laten herstellen. Helaas ligt één van de octopuspaaltjes ter hoogte van de drempel na anderhalve week alweer tegen de vlakte! Dit bewijst voor ons dat de paaltjes zeker nuttig zijn om snelheidsduivels af te remmen en bestuurders van het trottoir te weren. We zullen dan ook blijven inzetten op straatinfrastructuur of andere ingrepen die bestuurders – ook de hardleerse! – wijzen op een schoolomgeving, en de hieraan aangepaste rijstijl.

Reactie van een bezorgde ouder:

Dit paaltje bevindt zich in de zone 30. Het markeert het begin van het verhoogd verkeersplateau. Het accentueert de schoolomgeving. Ter hoogte van dit paaltje gaat het fietspad over in de rijbaan; fietsers worden er middels een witte wegmarkering naar het rijvak geleid. Als zulk een paaltje zo snel geraakt wordt, dan maak ik me zorgen.

Actie “Helm Op Fluo Top” gestart

De actie Helm Op Fluo Top is van start gegaan. Deze actie loopt tussen de herfst- en de krokusvakantie, goed voor 54 schooldagen tijdens de donkerste maanden. Wie ’s morgens met een fluo hesje naar school komt, krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert een sticker op.

Met het project wil de school kinderen sensibiliseren om zich zichtbaar en veilig in het verkeer te begeven door een fluohesje en een fietshelm te dragen.

Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het dragen van fietshelmen en fluokledij aanmoedigen.

Laatste octopuspalen geplaatst

De laatste twee octopus accentpalen zijn net geplaatst aan het zebrapad ter hoogte van de kleuterschool. Daarmee is het project “Herkenbaarheid van de schoolomgeving” afgerond. Via dit project realiseerden we:

  • Infoborden “zebrapad” en “de gordel” aan de speelplaats van de kleuters.
  • Verkeerspark op de speelplaats van de kleuters, met stevige verf aangebracht door échte wegenwerkers!
  • Digitaal snelheidsbord in de Sint-Jansstraat.
  • Octopus accentpalen en trottoirpalen rond het verkeersplateau.

Dit alles werd gerealiseerd dankzij de inzet van de juffen en de ouders in de actiegroep “Veilige schoolomgeving”.

Een speciaal woordje van dank aan:

  • Juf Greet, voor de snelle opvolging vanuit de school.
  • Wim U., voor het mooie photoshop werk, waardoor we onze aanvraag visueel konden verduidelijken.
  • Eva J., voor het opstellen van het uitvoerige motiveringsdossier, zodat het College van Schepenen en Burgemeester een gefundeerde beslissing kon maken.
  • Gerrit C., voor de efficiënte opvolging van de verschillende aannemers.

De provincie Vlaams-Brabant nam 80% van de gemaakte kosten op zich. De gemeentelijke technische uitvoeringsdienst zorgde voor een solide plaatsing van de verschillende palen.

Met dit initiatief maken we de schoolomgeving duidelijk herkenbaar in het straatbeeld en weer wat veiliger voor de zwakke weggebruikers. We hopen ten stelligste dat de gemiddelde snelheid ter hoogte van Den Drempel merkbaar daalt.

logo-ovw

    logo-den-drempel

logo-rotselaar

logo-vlabra

Digitaal snelheidsbord geplaatst

Het digitaal snelheidsbord is net geplaatst. Samen met de twee kleine octopuspalen accentueert het heel duidelijk het begin van de zone 30. De weggebruikers die het verkeersplateau naderen, krijgen zo meteen visuele informatie over hun snelheid. De schoolomgeving wordt er weer een beetje veiliger door.

Dit initiatief van de OVW werd gerealiseerd door onze actiegroep “Veilige schoolomgeving”, in samenwerking met GBS Den Drempel, met de hulp van de technische uitvoeringsdienst van Rotselaar en de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant.

Grote octopuspalen geplaatst

Octopuspalen in Sint-Jansstraat
Octopuspalen in Sint-Jansstraat

De eerste twee octopuspalen werden vorige week geïnstalleerd. Deze opvallende palen maken de schoolomgeving duidelijk zichtbaar in het straatbeeld. De montage van enkele kleine octopuspalen en het digitale verkeersbord wordt eerstdaags uitgevoerd.

Dit project is een initiatief van OVW’s actiegroep “Veilige schoolomgeving”. Het werd mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en de hulp van de technische uitvoeringsdienst van Rotselaar.

Octopuspalen goedgekeurd

De actiegroep Veilige Schoolomgeving stelde een inplantingsplan op voor de octopuspalen. Dit plan werd voorzien van de nodige argumentering en voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen. Het college heeft het plan ondertussen goedgekeurd. De gemeente neemt de plaatsing van de palen op zich.

De foto’s tonen de voorgestelde plaats van de octopuspalen.

Met deze palen trachten we de veiligheid van onze schoolkinderen te verhogen door de schoolomgeving beter te laten opvallen in het straatbeeld.

OVW AGVS 01-02-03-04

OVW AGVS 05-06-07-08

OVW AGVS 09-10-11-12

OVW AGVS 13-14-15-16

OVW AGVS Luchtfoto

Fietscontrole

Op maandag 10 november 2014 organiseerde de actiegroep Veilige Schoolomgeving in samenwerking met onze school een onaangekondigde fietscontrole. De fietsende jongens en meisjes werden enthousiast opgevangen, de helm- en fluodragers kregen een spreekwoordelijk schouderklopje.

Tijdens de voormiddag werden de fietsen één voor één gecontroleerd. De aandachtspunten werden genoteerd op controlekaarten en weer meegegeven met de leerlingen.

De aanwezige kleuterfietsjes werden ook nagekeken en eveneens voorzien van een controlekaart.

Enkele sfeerbeelden vind je alvast in ons nieuwe fotoalbum.

Wij wensen jullie nog vele veilige fietstochten!

Afhalen kinderen na schooltijd – nieuwe methode

Hieronder de info over de nieuwe afhaalmethode, zoals uitgedeeld in december.

Lieve ouders
Jullie hadden natuurlijk al begrepen dat de actiegroep veilige schoolomgeving dit jaar niet stilzit. Na de fietscontrole van vorige maand, staan er deze maand, nog voor de kerstvakantie, praktijklessen dode hoek bij vrachtwagens op het programma. Alle leerlingen van de lagere school zullen de kans krijgen de dode hoeken bij een vrachtwagen te ontdekken. Wij hopen dat jullie kinderen dit als leerrijk zullen ervaren.

Ook heeft onze actiegroep de afgelopen maanden de moeilijke verkeerssituatie op de Sint-Jansstraat, tijdens het schooleinde en afhaalmomenten, eens van naderbij bekeken. De conclusie was simpel: het verkeersinfarct dat zich elke dag voltrekt op de Sint-Jansstraat moet opgelost worden. Maar hoe begin je nu aan een oplossing voor zoiets?

Na grondig onderzoek en overleg tussen ouders, leerkrachten, directie en gemeentebestuur, zijn we tot een hele reeks van grote en kleine ingrepen gekomen, die dan samen een oplossing moeten bieden.
Vanaf volgend trimester (maandag 6 januari)zullen we starten met een nieuwe methode voor het afhalen van jullie kinderen na schooltijd. In de volgende paragraaf zullen we deze methode volledig uitleggen en de bedoeling ervan stap voor stap uit de doeken doen.

Heel belangrijk in dit geheel is dat de Jan Bolsstraat over de hele lengte verkeersvrij moet blijven. Dat is immers noodzakelijk voor de veiligheid van ALLE leerlingen. Bekijk het zo: de Jan Bolsstraat wordt een wandelstraat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 15.00u en 16.00u en op woensdag tussen 11.00u en 12.00u. Het gaat om een vrijwillig verkeersvrije straat. We laten ons daarbij ondersteunen door de gemeente. Er wordt voor een verkeersbord gezorgd aan de inrit van de Jan Bolsstraat. Jullie merken duidelijk dat onze actiegroep de samenwerking en het overleg met school, ouders en gemeentebestuur heeft laten plaatsvinden. Bovendien zijn geen van deze partijen over één nacht ijs gegaan. We willen u vragen om eveneens achter deze grote en ingrijpende oplossing te staan, deze te steunen en te respecteren.

Vanaf 6 januari zullen de kinderen die zelfstandig naar huis mogen gaan nog steeds, in een rij, begeleid worden tot aan de Sint-Jansstraat om daar ook onder begeleiding over te steken.

De kinderen die niet zelfstandig naar huis mogen gaan, zullen op de speelplaats achter de witte lijn blijven, totdat mama, papa, oma, opa, … op de speelplaats komt om hun kind er persoonlijk af te halen.

Kinderen die met de fiets zijn en niet zelfstandig naar huis mogen, zullen hun fiets nemen als hun begeleidende ouder hen op de speelplaats komt afhalen. Ouders die ook kleutertjes hebben, kunnen bijvoorbeeld eerst rustig hun kleuter afhalen en daarna hun kind uit de lagere school(of omgekeerd). Er is op de speelplaats tot 15 minuten na schooltijd bewaking door de leerkrachten, daarna gaan de overblijvende kinderen naar de opvang. Voor kinderen die altijd naar de opvang gaan, blijft alles bij het oude.

We gaan merken dat alle wagens van (groot)ouders niet meer op hetzelfde tijdstip zullen vertrekken in de Sint-Jansstraat. Dat is een logisch gevolg van de nieuwe afhaalmethode. Niet alle ouders of kinderen zullen even snel door de Jan Bolsstraat stappen. Niet iedereen is even gehaast. Andere ouders die (5of zelfs 10 minuten) na schooltijd aankomen, zullen bovendien dichtbij parking kunnen vinden. De eerste ouders zijn immers al naar huis vertrokken.

Wij zullen de nieuwe situatie evalueren. We zullen dit ook samen met alle ouders doen. Jullie zullen daarvoor de kans krijgen op de algemene vergadering van de oudervereniging een drietal weken na de start van deze nieuwe afhaalmethode. Deze vergadering gaat door in de refter van de lagere school op 30/01/2014 om 20.30u stipt. Noteer dit alvast in uw agenda. Uiteraard is een dergelijk evaluatie pas echt nuttig als iedereen op zijn minst alles doet om zich aan de vrijwillige verkeersvrije situatie te houden.

Verder wensen we iedere ouder aan te sporen om met hun kinderen zo veel als mogelijk met de fiets, te voet of met de step naar school te komen. Het is een gezonde portie van dagelijkse beweging die voor iedereen van ons aan te raden is. Als actiegroep hebben we de veilige fietsroutes en de verkeersknelpunten volledig geïnventariseerd. Ze zullen op professionele wijze in kaart gebracht worden en nadien trachten we een datum te reserveren bij onze burgemeester om deze routes feestelijk in te fietsen. De meest erge knelpunten zullen we beveiligen, ofwel door een infrastructurele aanpassing ofwel door een beveiliging met politie of met een gemachtigd opzichter. Wij houden jullie op de hoogte. Ook de fietscontroles zullen we blijven doen.

Wenst u meer informatie, of doet u hierover graag een praatje? Kom dan zeker naar de oudercontactavond van de lagere school (donderdag 19 december)en vind de leden van de actiegroep veilige schoolomgeving, samen met het dagelijks bestuur van de oudervereniging, bij de “warme choco” stand. Tot dan! (oudercontactavond voor de kleuters is pas in januari)

Wij rekenen op jullie medewerking en denken steeds aan de veiligheid van jullie kinderen.
De actiegroep veilige schoolomgeving wenst jullie van harte een veilig schooljaar.