Bestelbriefje pizza & pasta

Ter ondersteuning van de meerdaagse uitstappen (extra-muros) organiseert de ouderraad een pizza en pasta verkoop.

Je kan je ingevuld bestelbriefje nog bij je juf binnenbrengen tot en met dinsdag 14 maart.

Het afhalen van de pizza’s en pasta’s is ingepland op dinsdag 28 maart van 15:10 tot 18:30 in de refter van de lagere school.

Alvast bedankt en smakelijk!

Bestelbriefje pizza- en pastaverkoop
Contactformulier actiegroep extra-muros

Opstart ouderraad goedgekeurd

De opstart van de ouderraad werd goedgekeurd op het college van burgemeester en schepenen van 6 februari 2017.

Het dagelijks bestuur van de ouderraad wordt gevormd door:

  • Steven Welters (Voorzitter)
  • Gerrit Christiaens (Secretaris)
  • Kobe Geets (Penningmeester)

Een ouderraad heeft een aantal decretale bevoegdheden. Ze verstrekt onder andere informatie aan de ouders en zet zich samen met vele vrijwilligers in om de belangen van de school, haar leerlingen en hun ouders te behartigen.

Een belangrijk gevolg van deze wijziging is dat de door de ouderraad georganiseerde activiteiten automatisch onder de verzekering van de school zullen vallen. De ouderraad wordt een integraal deel van onze school. Alle ouders van de schoolkinderen maken automatisch deel uit van de ouderraad.